top of page

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

 

Arusha Ltd
Thomas Kohler
Bigstattstraße 16
3938 Ausserberg

Telefoon: 0041 78 717 21 88
E-mail: thomas.koehler@arusha.store
Website: https://www.arusha.store/

 

Algemene opmerking

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de gegevensbeschermingsvoorschriften van de federale overheid (Data Protection Act, DSG) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privacy en bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

In samenwerking met onze hostingproviders streven wij ernaar de databases zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven. Deze website is over het algemeen zonder registratie te bezoeken. Gegevens zoals de opgeroepen pagina's of de naam van het opgeroepen bestand, de datum en het tijdstip worden voor statistische doeleinden op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens direct aan uw persoon zijn gerelateerd. Persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden voor zover mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Zonder uw toestemming worden de gegevens niet doorgegeven aan derden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een bepaalde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder de opslag, openbaarmaking, verkrijging, verwijdering, opslag, wijziging, vernietiging en gebruik van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen in verband met artikel 6, lid 1 AVG - voor zover en voor zover de EU-AVG van toepassing is:

 • Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a. AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een specifiek doel of meerdere specifieke doeleinden.

 • Vervulling van contract en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor de uitvoering van precontractuele -contractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene vereist zijn, plaatsvinden.

 • Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 S. 1 lit. c. AVG) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen.

 • Bescherming van vitale belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. d. AVG) - Verwerking is noodzakelijk om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f AVG) - Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke persoon of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereist prevaleren.

 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (artikel 9, lid 2, onder b AVG) - voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG (bijv. of etnische afkomst) van aanvragers worden gevraagd zodat de verantwoordelijke of de betrokkene de rechten kan uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het recht op sociale zekerheid en sociale bescherming en zijn of haar verplichtingen dienaangaande kan nakomen, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met met artikel 9 lid 2 letter b. AVG, in het geval van bescherming van de vitale belangen van aanvragers of andere personen in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder c. DSGVO of ten behoeve van gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van het arbeidsvermogen van de werknemer, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling op gezondheids- of sociaal gebied of voor het beheer van systemen en diensten op gezondheids- of sociaal gebied in in overeenstemming met artikel 9, lid 2, onder h. AVG. In het geval van een melding van bijzondere categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 9, lid 2, lit. AVG.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het respectieve doel of de doeleinden. In het geval van langer durende opslagverplichtingen op grond van wettelijke en andere verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, beperken wij de verwerking dienovereenkomstig.

 

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 AVG zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet wordt vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a) en artikel Beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6(1)(c) AVG, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6(1)(c) AVG 6 lid 1 letter f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6 lid 1 onder d AVG als rechtsgrondslag.

 

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en het type, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking alsook de verschillende waarschijnlijkheden van voorkomen en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en scheiding ervan. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, het verwijderen van gegevens en reacties op gegevensbedreigingen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens volgens het principe van gegevensbescherming, door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

 

Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatie-eenheden of personen of dat deze aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die zijn belast met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In een dergelijk geval houden we ons aan de wettelijke vereisten en sluiten we in het bijzonder passende contracten of overeenkomsten met de ontvangers van uw gegevens die dienen om uw gegevens te beschermen.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dwz buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen , instanties of bedrijven plaatsvindt, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk vereiste overdracht, verwerken wij de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-commissie, als er certificeringen of bindende interne gegevensbescherming zijn verordeningen (Art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

 

Privacybeleid voor cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met gegevens van bezochte websites of domeinen en worden door een browser op de computer van de gebruiker opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld zijn de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagentje of de plaats waar een video is bekeken. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijvoorbeeld wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatiegegevens, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.

 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. Zo kan de inlogstatus worden opgeslagen of kan voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers, die worden gebruikt om het bereik te meten of voor marketingdoeleinden, in een dergelijke cookie worden opgeslagen.

 • First-party cookies: First-party cookies worden door ons geplaatst.

 • Third-party cookies (ook: third-party cookies): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde third parties) om gebruikersinformatie te verwerken.

 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Aan de ene kant kunnen cookies absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).

 • Statistieken, marketing- en personalisatiecookies: Cookies worden meestal ook gebruikt om het bereik te meten en wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (bv. bepaalde inhoud bekijken, functies gebruiken, enz.) op individuele websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld inhoud te tonen die overeenkomt met hun potentiële interesses. Dit proces wordt ook wel "tracking" genoemd, dwz het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Als we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen we u hierover apart informeren in onze gegevensbeschermingsverklaring of bij het verkrijgen van toestemming.

Toelichting op rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies hangt af van het feit of wij om uw toestemming vragen. Als dit het geval is en u stemt in met het gebruik van cookies, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in de commerciële exploitatie van ons online aanbod en de verbetering ervan) of als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijn: Als we u geen expliciete informatie geven over de bewaartermijn van permanente cookies (bijv. als onderdeel van een zogenaamde cookie-opt-in), ga er dan van uit dat de bewaartermijn maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van het feit of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk aangeduid als "opt-out"). U kunt in eerste instantie bezwaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (die ook de functionaliteit van ons online aanbod kunnen beperken). Bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook met behulp van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com / worden. Bovendien kunt u verdere bezwaarmeldingen ontvangen als onderdeel van de informatie over de dienstverleners en gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij gebruiken een cookie consent management procedure, in het kader waarvan de gebruiker instemt met het gebruik van cookies of de verwerking genoemd in het kader van de cookie consent management procedure en aanbieders kunnen worden verkregen en beheerd en ingetrokken door de gebruikers. De toestemmingsverklaring wordt hier opgeslagen, zodat de vraag niet herhaald hoeft te worden en om de toestemming conform de wettelijke verplichting te kunnen bewijzen. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (zogenaamde opt-in-cookie, of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming aan een gebruiker of zijn apparaat te kunnen toewijzen. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan maximaal twee jaar bedragen. Er wordt een pseudonieme gebruikers-ID aangemaakt en opgeslagen met het tijdstip van de toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners) en de gebruikte browser, het systeem en het gebruikte eindapparaat.

 • Typen verwerkte gegevens: gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 • Betrokken personen: gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

 • Wettelijke basis: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a. AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor SSL/TLS-codering

Deze website maakt om veiligheidsredenen gebruik van SSL/TLS-codering en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als site-exploitant stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

Beveiliging van gegevensoverdracht (zonder SSL)

Houd er rekening mee dat gegevens die via een open netwerk zoals internet of een e-mailservice zonder SSL-codering worden verzonden, door iedereen kunnen worden bekeken. U herkent een onversleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser "http://" weergeeft en er geen slotsymbool in uw browserregel wordt weergegeven. Informatie die via internet wordt verzonden en inhoud die online wordt ontvangen, kan via netwerken van derden worden verzonden. We kunnen de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal dat via dergelijke open netwerken of netwerken van derden wordt verzonden, niet garanderen.

Als u persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft via een open netwerk of netwerken van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens kunnen worden gelekt of dat derden mogelijk toegang kunnen krijgen tot deze informatie en als gevolg daarvan de gegevens kunnen verzamelen en gebruiken zonder uw toestemming. toestemming. Hoewel in veel gevallen de afzonderlijke datapakketten versleuteld worden verzonden, zijn de namen van de afzender en de ontvanger dat niet. Zelfs als de afzender en de ontvanger in hetzelfde land wonen, worden gegevens vaak via dergelijke netwerken en zonder controle via derde landen verzonden, dus ook via landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waar u woont. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending via internet en wijzen elke aansprakelijkheid af voor indirecte of directe verliezen. We moedigen u aan om andere communicatiemiddelen te gebruiken als u dit om veiligheidsredenen noodzakelijk of redelijk acht.

Ondanks uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen kunnen gegevens verloren gaan of worden onderschept en/of gemanipuleerd door onbevoegden. Voor zover mogelijk nemen wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om dit binnen ons systeem te voorkomen. Uw computer bevindt zich echter buiten het beveiligingsgebied dat wij kunnen controleren. Als gebruiker is het uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en hieromtrent passende maatregelen te nemen. Als website-exploitant zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk oploopt als gevolg van gegevensverlies of manipulatie.

Gegevens die u invoert in online formulieren kunnen worden doorgegeven aan ingeschakelde derden ten behoeve van de orderverwerking en kunnen door hen worden ingezien en indien nodig verwerkt.

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor serverlogbestanden

De aanbieder van deze website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie

 • besturingssysteem gebruikt

 • Verwijzende URL

 • Hostnaam van de toegangscomputer

 • Tijd van serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als wij concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik opmerken.

 

Diensten van derden

Deze website kan Google Maps gebruiken voor het insluiten van kaarten, Google Invisible reCAPTCHA voor bescherming tegen bots en spam en YouTube voor het insluiten van video's.

Deze diensten van het Amerikaanse Google LLC maken onder andere gebruik van cookies en daardoor worden gegevens naar Google in de VS verzonden, waarbij we ervan uitgaan dat er in dit verband geen persoonlijke tracking plaatsvindt door uitsluitend het gebruik van onze website.

Google heeft zich verplicht om te zorgen voor een adequate gegevensbescherming in overeenstemming met het Amerikaans-Europese en het Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield.

Verdere informatie vindt u in deGoogle-privacybeleid.

 

Privacybeleid voor contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor nieuwsbriefgegevens

Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "uitschrijflink" in de nieuwsbrief.

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor de commentaarfunctie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze website wordt naast uw opmerking ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om bij wetsovertredingen, zoals beledigingen of propaganda, tegen de auteur op te kunnen treden.

Abonneer je op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op opmerkingen. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails.

 

Rechten van betrokkenen

recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht om van de beheerder van de website bevestiging te vragen of er persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt. Als u gebruik wilt maken van dit recht op bevestiging, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 

recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonlijke gegevens heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen van de exploitant van deze website over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Verder kunnen indien nodig de volgende gegevens worden verstrekt:

 • de verwerkingsdoeleinden

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

 • de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt

 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen

 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de verantwoordelijke voor deze website te verlangen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn

 • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking

 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in het geval van directe reclame en gerelateerde profilering

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen

 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij, rechtstreeks gericht aan een kind

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u wilt dat persoonsgegevens die door de exploitant van deze website zijn opgeslagen, worden verwijderd, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

 

Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de verantwoordelijke voor deze website te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren

 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens

 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en u de beperking van door de exploitant van deze website opgeslagen persoonsgegevens wilt aanvragen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zorgt voor de beperking van de verwerking.

 

Recht op dataportabiliteit

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te laten doorgeven als aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan de andere verantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met de door de exploitant van deze website aangestelde functionaris voor gegevensbescherming.

 

recht om bezwaar te maken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie.

De exploitant van deze website zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van deze website.

 

Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment een gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Betaalde diensten

Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen wij u om aanvullende gegevens, zoals betalingsgegevens, om uw bestelling te verwerken of om uw bestelling uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

 

Gebruik van Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google". Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://policies.google.com/terms?hl= de.

 

Privacybeleid voor Facebook

Deze website maakt gebruik van functies van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's met Facebook-plug-ins bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-servers. Er worden al gegevens overgedragen aan Facebook. Als u een Facebook-account heeft, kunnen deze gegevens hieraan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw Facebook-account worden toegewezen, log dan uit bij Facebook voordat u onze site bezoekt. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een knop "Vind ik leuk" of "Delen", worden ook doorgegeven aan Facebook. Meer informatie ophttps://de-de.facebook.com/about/privacy.

 

Privacybeleid voor Instagram

Op onze website zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Instagram worden gebruikt.

Zie het privacybeleid van Instagram voor meer informatie:http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Privacybeleid voor LinkedIn

We gebruiken de marketingdiensten van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn") binnen ons online aanbod.

Deze gebruiken cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Zo kunnen wij analyseren hoe u de website gebruikt. We kunnen bijvoorbeeld het succes van onze advertenties meten en gebruikers producten laten zien waarin ze eerder geïnteresseerd waren.

Er wordt bijvoorbeeld informatie geregistreerd over het besturingssysteem, de browser, de website die u eerder hebt bezocht (verwijzende URL), welke websites de gebruiker heeft bezocht, op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in gepseudonimiseerde vorm naar een server van LinkedIn in de VS verzonden en daar opgeslagen. LinkedIn slaat de naam of het e-mailadres van de betreffende gebruiker niet op. In plaats daarvan worden de bovenstaande gegevens alleen toegewezen aan de persoon die de cookie heeft aangemaakt. Dit geldt niet als de gebruiker LinkedIn-verwerking zonder pseudonimisering heeft toegestaan of een LinkedIn-account heeft.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens op LinkedIn:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Wij gebruiken LinkedIn Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Alle LinkedIn-bedrijven hebben de standaardcontractbepalingen aangenomen om ervoor te zorgen dat het verkeer naar de Verenigde Staten en Singapore dat nodig is voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van de Services op een wettige manier plaatsvindt. Als we gebruikers om hun toestemming vragen, is de wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (a) AVG. Anders is de rechtsgrondslag voor het gebruik van LinkedIn Analytics artikel 6, lid 1, lid 1, punt f AVG.

Informatie van derden: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ierland;gebruikersovereenkomstEnGegevensbescherming.

 

Privacybeleid voor YouTube

Op deze website zijn functies van de dienst "YouTube" geïntegreerd. "YouTube" is eigendom van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en opererend onder de wetten van Ierland met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, die de Services exploiteert in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Uw wettelijke overeenkomst met «YouTube» bestaat uit de algemene voorwaarden die te vinden zijn op de volgende link:https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en "YouTube" met betrekking tot uw gebruik van de Services. In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe "YouTube" omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw gegevens beschermt wanneer u de service gebruikt.

 

Orderverwerking in de online shop met een klantaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de federale overheid (Gegevensbeschermingswet, DSG) en de EU-DSGVO, als onderdeel van het bestelproces in onze online winkel, om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten, evenals hun betaling en levering, of om uitvoering mogelijk te maken.

De verwerkte gegevens omvatten stamgegevens (voorraadgegevens), communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die bij de verwerking betrokken zijn, zijn onze klanten, prospects en andere zakenpartners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van het exploiteren van een onlineshop, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies, bijvoorbeeld om de inhoud van het winkelmandje op te slaan, en permanente cookies, bijvoorbeeld om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b (uitvoering van bestelprocessen) en c (wettelijk vereiste archivering) DSGVO. De als vereist gemarkeerde informatie is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. We geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit nodig is om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld op verzoek van de klant om levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen inzien. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines zoals Google. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat hun bewaring om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG. De informatie in het klantenaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd en vervolgens wordt gearchiveerd in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een back-up van zijn gegevens te maken voor het einde van het contract in geval van beëindiging.

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde registraties, evenals het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij dit nodig is om onze claims na te leven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG.

Verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen; de noodzaak om de gegevens op te slaan wordt met onregelmatige tussenpozen gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan.

 

Contractuele diensten

Wij verwerken de gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en geïnteresseerde partijen (gezamenlijk "contractpartners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en gerelateerde maatregelen en in het kader van de communicatie met de contractpartners (of precontractueel), bijv. reageren.

Wij verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, om onze rechten te beschermen en voor de administratieve taken die verband houden met deze informatie en de bedrijfsorganisatie. We geven de gegevens van de contractpartners alleen door aan derden in het kader van de toepasselijke wetgeving, voor zover dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokken personen (bijv. en andere betrokken hulpdiensten, maar ook onderaannemers, banken, fiscaal en juridisch adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdienst). De contractpartners worden geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij informeren de contractpartners welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden vóór of tijdens het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld in online formulieren, door middel van speciale markeringen (bijvoorbeeld kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in het algemeen na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenaccount zijn opgeslagen, bijv. zolang ze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. jaar). Gegevens die door de contractpartner in het kader van een bestelling aan ons zijn verstrekt, wissen wij in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, meestal na het einde van de bestelling.

Voor zover we externe providers of platforms gebruiken om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve externe providers of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de providers.

Klantaccount: Contractpartners kunnen binnen ons online aanbod een account aanmaken (bijv. klant- of gebruikersaccount, afgekort "klantaccount"). Als het nodig is om een klantaccount te registreren, worden de contractpartners hiervan op de hoogte gebracht, evenals de informatie die nodig is voor de registratie. Klantaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als onderdeel van de registratie en latere registraties en het gebruik van het klantaccount slaan we de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van het klantaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het klantaccount verwijderd, behoudens wettelijke bewaarplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een back-up te maken van zijn gegevens bij beëindiging van het klantaccount.

 

Analyses en marktonderzoek: Om zakelijke redenen en om markttrends en de wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen enz., waarbij de groep van betrokken personen omvat contractpartners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kunnen vallen.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Daarbij kunnen we, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers samen met hun informatie, bijvoorbeeld over gebruikte diensten. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. anonieme waarden. Bovendien houden we rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken we de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijvoorbeeld als samengevatte gegevens).

 

Winkel en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en transportbedrijven, om de levering of uitvoering voor onze klanten uit te voeren. Voor het afhandelen van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De benodigde informatie is als zodanig gemarkeerd in het kader van het bestel- of vergelijkbare acquisitieproces en omvat de informatie die nodig is voor levering of levering en facturering, evenals contactgegevens om een eventueel overleg te kunnen voeren.

 

Bureaudiensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, waaronder bijvoorbeeld conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, ontwikkeling/advies of onderhoud van software en design, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, serverbeheer, gegevens analyse-/adviesdiensten en trainingsdiensten kunnen erbij horen.

 

auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de exploitant van deze website of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle bestanden moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.

Iedereen die een inbreuk op het auteursrecht pleegt zonder de toestemming van de respectieve rechthebbende, kan worden vervolgd en aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding.

 

Algemene disclaimer

Alle informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die wij aanbieden actueel, inhoudelijk juist en volledig is. Desondanks kan het optreden van fouten niet volledig worden uitgesloten, waardoor wij de volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie, ook die van journalistieke en redactionele aard, niet kunnen garanderen. Aansprakelijkheidsclaims voor schade van materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De uitgever kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Gebruik van of toegang tot deze website is voor eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn opdrachtgevers of partners zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, zoals directe, indirecte, accidentele, vooraf te specificeren schade of gevolgschade, die zou zijn ontstaan door het bezoeken van deze website en aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

De uitgever aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die via externe links op deze website toegankelijk zijn. Alleen de exploitanten van de gelinkte pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die strafrechtelijk of aansprakelijkheidsrechtelijk relevant kan zijn of in strijd is met de goede zeden.

 

veranderingen

Wij kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. De huidige versie gepubliceerd op onze website is van toepassing. Voor zover de gegevensbeschermingsverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in het geval van een update per e-mail of op een andere geschikte manier op de hoogte stellen van de wijziging.

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie, vermeld aan het begin van de gegevensbeschermingsverklaring.

 


Bron:Zwitserse advocaat

bottom of page